Historie

Foto školy Tatenice dříveV roce 2006 uplynulo 120 let od založení školy v Tatenici a 10 let od opravy a přístavby budovy Základní školy v Tatenici. K tomuto výročí založení školy v naší obci je vydán sborník ze školních kronik, které vedli ředitelé školy.

Podle dohadu německé školní kroniky z roku 1874 je zdejší škola velmi stará. Farní kostel zde stál již roku 1350 a podle tradice již tehdy bylo v obci vyučováno. Od roku 1874 do roku 1938 jsou dějiny školy zapsány ve dvou knihách. Škola byla až do osvobození německá, měla 4 třídy a někdy až 247 žáků. Byla při ní zřízena škola mateřská a lidová škola zemědělská.

Nynější školní budova byla postavena roku 1886 nákladem 27 000 zlatých. Byla tehdy nejpěknější z venkovských škol na Moravě.

Základní škola Tatenice je umístěna téměř ve středu vesnice, která se nachází na pomezí Čech a Moravy.

1.9.1996 byl zahájen provoz v přístavbě školy, která byla vybudována v hodnotě 20 mil. Kč. Nacházejí se zde odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, matematiky, českého jazyka a dějepisu, rodinné výchovy, výtvarné výchovy, praktických činností, počítačová učebna, tělocvična, jídelna, školní kuchyň, šatny a byt 4+1. Všechny učebny byly vybaveny učebními pomůckami v hodnotě 300 000,-Kč.

Foto školy Tatenice dnesAreál školy doplňuje volejbalové hřiště, doskočiště a koutek pro volný čas dětí ve školní družině.

Žákům a zaměstnancům školy je umožněno stravování ve školní jídelně umístěné v budově školy. Současně je zde zajišťována strava pro mateřskou školu a cizí strávníky.

Vytápění všech prostor školy bylo zajištěno plynovým vytápěním propan - butan. Kotelna je umístěna v suterénu školy, nádrže na plyn byly zapuštěny v zemi. Od září 2003 plynové vytápění je zajišťováno zemním plynem.

Základní škola poskytuje povinnou školní docházku pro žáky z Tatenice a přilehlých obcí (Krasíkov, Strážná, Janoušov).

 Ve školním roce 2009 – 2010 plnilo na ZŠ povinnou školní docházku 137 žáků v 8 třídách ve věkovém rozmezí 6 – 15 let.

Všechny učebny jsou plně využívány a odborné učebny i v tomto roce sloužily jako kmenové učebny. Třídy jsou funkčně zařízeny, vybavení kabinetů pomůckami a didaktickými přístroji je vyhovující. Sbírky jsou pravidelně využívány, opravovány a dle možností (rozpočet od zřizovatele) doplňovány.

Škola má jednu odbornou pracovnu pro výuku výpočetní techniky. V rámci realizace projektu Internet do škol byla na naší škole vybudována nová počítačová učebna. V roce 2005 byla počítačová učebna rozšířena o 3 uživatelské počítače. Počítačová síť je zavedena do sborovny, učebny přírodopisu výtvarné výchovy, jedné učebny na 1. stupni a do kanceláře paní hospodářky. V roce 2006 došlo k zasíťování budovy mateřské školy, která se nachází 100m od budovy základní školy.

Obec Tatenice v lednu 2002 zakoupila naší škole keramickou pec, byla vybudována keramická dílna, která na jaře roku 2007 byla doplněna hrnčířským kruhem.

1. ledna 2003 byla zřízena Obcí Tatenice, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace s názvem Základní škola Tatenice, okres Ústí nad Orlicí.

Foto budovy MŠ TateniceSoučásti organizace jsou:

  •  Základní škola
  •  Mateřská škola
  •  Školní družina
  •  Školní jídelna
  •  Školní jídelna - výdejna
  •  Odloučeným pracovištěm školy je mateřská škola.

Přidáno 18. 3. 2022, autor: J4W Admin