Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Výchovný poradce poskytuje pomoc s řešením vzdělávacích a výchovných problémů Vašich dětí a pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (PPP, krizová centra, IPS UP, sociální kurátoři, policie, lékaři). Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, se školním metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy.

PhDr. Jana Žáková - zakoja@zs.tatenice.cz, 770 128 052

Konzultační hodiny: úterý 8:45 - 9:15, 14:45 - 15:15, jindy po předchozí domluvě

Vyšetření žáka v PPP - Prosím rodiče žáků objednaných na vyšetření do PPP, aby nám včas předem oznámili termín vyšetření. Musíme žáka vybavit dokumenty, které jsou k vyšetření potřebné.

Odvolání proti nepřijetí na SŠ - vzor /userfiles/file/Vzor-odvolani-proti-neprijeti-na-stredni-skolu.pdf

Odkazy pro volbu povolání/userfiles/file/odkazy_pro_volbu_povolani.pdf

Služby IPS při Úřadu práce Ústí nad Orlicí -

/userfiles/file/let%C3%A1k%20IPS%20na%20web%202022.pdf,  /userfiles/file/LET%C3%81K%20pro%20ZS.pdf

Přehlídka SŠ a SOU v České Třebové - /userfiles/file/LET%C3%81K%20p%C5%99ehl%C3%ADdka%202023%20.pdf

Přehlídky SŠ a SOU v Pardubickém kraji - /userfiles/file/Prezenta%C4%8Dn%C3%AD%20v%C3%BDstavy%20%C5%A1kol%202023.pdf%20%281%29.pdf

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Školního preventivního programu. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Mgr. Michal Oblouk - oblomi@zs.tatenice.cz, 770 131 334

Konzultační hodiny: úterý 15:00 - 16:00, čtvrtek 10:30 - 11:15, jindy po předchozí domluvě

První pomoc při psychických potížích

Aplikace „Nepanikař“ poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc.

Obsahuje moduly:

  1. deprese
  2. úzkost/panika
  3. sebepoškozování
  4. myšlenky na sebevraždu
  5. moje záznamy
  6. poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc

Odkaz na web naleznete zde

Rodičovské desatero bezpečnosti dětí na internetu

1. Vyzvěte děti, aby si s vámi povídaly o tom, jak tráví čas na internetu. Bavte se na internetu společně s dětmi.

2. Naučte děti věřit svým instinktům. Pokud je při pobytu on-line něco znepokojuje, měly by vám o tom říci.

3. Jestliže děti navštěvují konverzační místnosti, používají programy zasílání rychlých zpráv (IM), videohry on-line nebo provádějí na internetu jiné činnosti vyžadující identifikaci uživatele pomocí přihlašovacího jména, pomozte jim toto jméno vybrat a přesvědčte se, že jméno neprozrazuje žádné osobní informace.

4. Trvejte na tom, aby děti nikdy neposkytovaly svou adresu, telefonní číslo ani žádné jiné osobní informace, včetně toho, kam chodí do školy nebo kde si rády hrají.

5. Naučte děti, že rozdíl mezi dobrým a špatným platí na internetu stejně jako v reálném životě.

6. Ukažte dětem, jak mají respektovat ostatní uživatele on-line. Zajistěte, aby věděly, že pravidla slušného chování zůstávají stejná i při práci s počítačem.

7. Zajistěte, aby děti respektovaly právo na vlastnictví ostatních v režimu on-line. Vysvětlete jim, že vytváření nelegálních kopií práce jiných lidí (hudby, videoher a dalších programů) je stejné jako krádež v obchodě.

8. Informujte děti, že se nikdy nesmí setkávat s přáteli z internetu osobně. Vysvětlete jim, že nemusí být těmi, za které se vydávají.

9. Poučte děti, že ne vše, co si přečtou nebo uvidí na internetu, je pravda. Vyzvěte je, aby se vás zeptaly, pokud si nejsou jisté.

10. Kontrolujte činnost svých dětí on-line pomocí pokročilého internetového softwaru. Funkce rodičovské kontroly vám pomohou filtrovat škodlivý obsah, monitorovat weby navštěvované dětmi a zjišťovat, co na těchto webech dělají. Zajímejte se o profily Vašich dětí na sociálních sítích.

Speciální pedagog

Mgr. Iveta Mutlová, DiS. - mutliv@zs.tatenice.cz, 739 929 098

Zaměstnanec PPP Ústí nad Orlicí se věnuje dětem s doporučenými podpůrnými opatřeními. Každé úterý a čtvrtek od 7:00 do 14:00 provádí s vybranými žáky reedukaci (nápravu oslabených funkcí). V úterý v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:00 po předchozí telefonické domluvě probíhají konzultace se zákonnými zástupci.

Přidáno 18. 3. 2022, autor: J4W Admin